Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B w ramach RPO WWM

 

Termin składania wniosków: od 29 lipca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r.

Kto może składać wnioski?

  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym porozumienia, sieci, konsorcja)

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Schemat B – w ramach schematu wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne produkty/ usługi) i oferowanie ich klientom w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych). Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty. Ponadto dofinansowane zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych.