Ponad 82 MLN ZŁ na wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w Województwie Śląskim

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

W ramach działania przewidziano następujące typy projektów:

 • Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,
 • Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki sektora finansów publicznych,
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • Organizacje turystyczne,
 • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • Uczelnie / szkoły wyższe,
 • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
 • Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
 • Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 31.07.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

 

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Szczegółowe informacje na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020