Konkurs w ramach RPO WWM: Rewitalizacja

Konkurs w ramach RPO WWM: Rewitalizacja

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Termin, od którego można składać wnioski: 30 czerwca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 29 lipca 2016 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu może być dofinansowany typ projektu:

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych [(w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych (z wyłączeniem funkcji sportowych)] oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo  w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
  • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.