Konkurs w ramach RPO WIM: Ochrona różnorodności biologicznej

Oś Priorytetowa 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Uczelnie;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Zadanie 1: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym na obszarach Natura 2000.

Zadanie 2: Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych.

Zadanie 3: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:

 • ochrona ex-situ
 • ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem
 • odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania
 • wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych

Zadanie 4: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez m.in.:

 • ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków
 • właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego

Zadanie 5: Budowa, przebudowa, modernizacja placówek prowadzących działania z zakresu ekoedukacji – ekoparki.

Zadanie 6: Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

Priorytetowo będą traktowane inwestycje w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody położonych na obszarach Natura 2000.

 

Minimalna wartość kosztu całkowitego projektu – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość kosztu całkowitego projektu – 2 000 000,00 PLN (nie dotyczy zadań 5 i 6)

 Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Termin składania wniosków: od 29 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r.

 

Pełna dokumentacja związana z konkursem znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie IP www.wfosigw.olsztyn.pl.