Konkurs w ramach RPO WIM: Gospodarka wodno-ściekowa

Oś Priorytetowa 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa.

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

Zadanie 1: budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych

Zadanie 2: budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi

Zadanie 3: budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej

Zadanie 4: budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi

 

Dopuszcza się zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu , odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody, wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i odnowy wody – jako element uzupełniający projektów.

Dopuszcza się realizację projektów grupowych, tj. realizowanych dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż 10 000 RLM.

Projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w ramach każdego z ww. zadań, powinien zamykać się w granicach wyznaczonej aglomeracji na dzień składania wniosku lub w przypadku projektów grupowych w granicach aglomeracji objętych wspólnym projektem.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Termin składania wniosków: od 29 lutego 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r.

 

Pełna dokumentacja związana z konkursem znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie IP www.wfosigw.olsztyn.pl.