Konkurs w ramach RPO WIM: Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
  • Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
  • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
  • Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
  • Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
  • Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
  • Audyt energetyczny (jako element projektu);

 

Preferowane do dofinansowania będą projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej (oszczędność liczona jest w odniesieniu do sytuacji opisanej w audycie energetycznym dla zestawu działań określonych do wykonania w tymże dokumencie).

 

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 500 000,00 PLN

Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu – 5 000 000,00 PLN

 

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Termin składania wniosków:

od 29 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r.

w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

 

Pełna dokumentacja związana z konkursem znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie IP www.wfosigw.olsztyn.pl.