Konkurs w ramach RPO WIM 2014-2020 – Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił pierwszy nabór w ramach osi priorytetowej 1 Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

 

Termin składania wniosków:

23 grudnia 2015 r. – 21 stycznia 2016 r.

 

Kto może składać wnioski?

  • podmioty będące instytucjami otoczenia biznesu

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • na proces inkubowania, realizowany przez podmioty będące instytucjami otoczenia biznesu na rzecz firm w początkowej fazie rozwoju; proces ten obejmuje świadczenie usług niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym m.in. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (np. niezbędne media), usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia, uzasadnione z punktu widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw,
  • wsparcie na świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców,
  • inwestycje zmierzające do dostosowania istniejącej infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) do specyficznych potrzeb przedsiębiorców – niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione zmiany w infrastrukturze technicznej (potocznie zwanej „mediami”), które będą mogły być stosunkowo łatwo adaptowalne do potrzeb kolejnych użytkowników lub usunięte.

 

Źródło: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/261/dzialanie-13-przedsiebiorczosc-wsparcie-przedsiebiorczosci-poddzialanie-131-inkubowanie-przedsiebiorstw