Konkurs: Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Już od 20 października do 30 grudnia 2015 roku będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy2prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach Etapu I stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).