Aktualności

Rewitalizacja – zmiana terminu naboru wniosków

Informujemy o wydłużeniu terminu konkursu 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Wnioski przyjmowane będą do 19 września 2016 roku. Przyczyną wprowadzenia zmian jest przyjęcie aktualizacji dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji a także wprowadzenia zmian do dokumentu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis, […]

Czytaj więcej →

Dotacje na internacjonalizację MŚP – nowy konkurs w ramach RPO WWM

Dotacje na Internacjonalizację MŚP w ramach RPO WWM   Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP w ramach RPO WWM Termin składania wniosków: od 29 lipca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r. Kto może składać wnioski? grupy przedsiębiorstw – Przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP   Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji. Projekty […]

Czytaj więcej →

Pakietowanie produktów i usług – nowy konkurs w ramach RPO WWM

Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B w ramach RPO WWM   Termin składania wniosków: od 29 lipca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r. Kto może składać wnioski? grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym porozumienia, sieci, konsorcja)   Na co można otrzymać dofinansowanie? Schemat B – w ramach schematu wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu […]

Czytaj więcej →

Dotacje na technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP w ramach RPO WWM Termin składania wniosków: od 29 lipca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r. Kto może składać wnioski? przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja

Czytaj więcej →

Konkurs w ramach RPO WIM: Ochrona różnorodności biologicznej

Oś Priorytetowa 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej   O dofinansowanie mogą ubiegać się: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; Organizacje pozarządowe; Uczelnie; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.   Przewidziane do wsparcia typy projektów: Zadanie 1: Podniesienie standardu bazy […]

Czytaj więcej →

Konkurs w ramach RPO WIM: Gospodarka wodno-ściekowa

Oś Priorytetowa 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa.   Przewidziane do wsparcia typy projektów: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, […]

Czytaj więcej →